សេវាកម្មរបស់យើង

សេវាកម្មកម្ចាត់ និង បង្ការសត្វកណ្តៀរ

សេវាកម្មកម្ចាត់ និង បង្ការសត្វកណ្តៀររបស់យើងរួមមាន:

  • ការបាញ់ថ្នាំស្រោចលើដី (មុនពេលសាងសង់)
  • ការស្វាន និង​ ចាក់ថ្នាំចូលក្នុងដី (ពេលសំណង់រួចរាល់)
  • ការដាក់នូវប្រព័ន្ធនុយកណ្តៀរនៅលើស្រទាប់ដី និង ក្នុងស្រទាប់ដី
  • ការរៀបប្រព័ន្ធទុយោនៅក្នុងដី